Radon

Radon

En bra ventilation är nyckeln till sänkt radonhalt

 

Vi hjälper dig att sänka radonhalten i din bostad!

Radon – Ordet radon ger kanske de flesta av oss obehagliga förnimmelser. Vi vet att det har med radioaktiv strålning att göra, att det kan vara cancerframkallande och att den som råkar ut för ett radonhus dessutom riskerar stora ekonomiska förluster. Ibland dras likhetstecken mellan mögelhus och radonhus, men den enda gemensamma nämnaren för radon och mögel är att bägge bekämpas mest effektivt med god ventilation – helt enkelt med frisk luft.

Boverket rekommenderar

Tre av de åtgärder som Boverket rekommenderar för att sänka radonhalten i byggnad är ventilationstekniska lösningar. Det handlar om att få en bättre luftväxling. Ventilationen är den absolut enklaste lösningen för den som behöver få ner radonhalten och på köpet får man ett inomhusklimat som blir bättre i många avseenden. Det absolut bästa är att sätta in ett FTX-system för att skapa bästa möjliga energieffektivitet samtidigt som man åtgärdar problemet med radon. Ett FTX-system är till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning.

Radon är en radioaktiv gas som näst efter tobaksrökning är den vanligaste orsaken till lungcancer. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting.

Ädelgasen Radon bildas när ämnet Radium sönderfaller till s.k. radondöttrar. Ämnet Radium återfinns bl a i byggnadsmaterial, mark och grundvatten.

Radondöttrarna fastnar lätt på dammpartiklar i luften runt omkring oss och när vi inandas luft som innehåller radondöttrar fastnar delar av dem i lungorna.

Byggmaterial som innehåller Radium

 

kan avge radon till inomhusluften men det är endast ett fåtal byggmaterial som innehåller Radium i större mängder, ex trämaterial innehåller nästan inget Radium alls. Ett material som däremot innehåller mycket Radium är s k “blåbetong” (alunskifferbaserad lättbetong) tillverkat mellan 1929 och 1975.
Det finns även olika jordarter och berggrund som innehåller radium och därmed avger Radon till markluften. Radonhaltiga markluften kan sugas in till inomhusluften genom otätheter i bostaden. Markbaserad radonrisk beaktas för ca 80% av Sveriges yta.